Dana 12.05.2017. godine u Kragujevcu održana je Šumadijska koncenzus konferencija o lečenju karcinoma pankreasa u organizaciji Srpskog pankreasnog kluba. Okupljeni su stručnjaci iz oblasti gastroenterologije, radiologije, onkologije i hirurgije koji su  diskutovali o  lečenju karcinoma pankreasa, od rane dijagnostike do hirurškog lečenja i onkološkog tretmana.

Prvog dana Koncenzus konferencije održano je 15 predavanja koja su bila raspoređena u četiri sesije. Tokom prve sesije predavanja su bila održana od strane gastroenterologa i radiologa. Razrađena je tematika koja se tiče gastroenterološke dijagnostike i interventnih endoskopskih procedura u lečenju karcinoma pankreasa . Takođe je bio detaljno objašnjen značaj perkutane bilijarne drenaže kod pacijenata obolelih od karcinoma pankreasa. Diskutovano je o radiološkoj proceni operabilnosti ovih tumora.

Druga sesija je bila fokusirana na hirurško lečenje karcinoma pankreasa. Hirurški je sagledan karcinom pankreasa u pogledu metastatske bolesti neuroendokrinih karcinoma pankreasa, obima hirurške resekcije i limfadenektomije kod resekcije kancera pankreasa. Problematika granično operabilnih tumora je sagledana sa radiološke i hirurške strane.

Nakon pauze za ručak i kratkog odmora nastavljeno je sa trećim delom  predavanja kada su stručnjaci iz oblasti onkologije dali svoj doprinos putem diskusije o neoadjuantnoj i adjuvantnoj hemioterapiji kod neuroendokrinih tumora pankreasa kao i o hemioterapiji metastatskih tumora pankreasa i hemioterapiji kod recidiva nakon resekcija pankreasa.

Nakon pauze za ručak i kratkog odmora nastavljeno je sa trećim delom  predavanja kada su stručnjaci iz oblasti onkologije dali svoj doprinos putem diskusije o neoadjuantnoj i adjuvantnoj hemioterapiji kod neuroendokrinih tumora pankreasa kao i o hemioterapiji metastatskih tumora pankreasa i hemioterapiji kod recidiva nakon resekcija pankreasa.

Poslednja sesija tokom prvog dana Koncenzusa je bila fokusirana na onkološko lečenje karcinoma pankreasa. Diskutovano je o neoadjuvantnoj hemioterapiji lokalno uznapredovalih karcinoma pankreasa, adjuvantnoj terapiji kod reseciranih tumora pankreasa  (R0 i R1 resekcija) i zračnoj terapiji u lečenju karcinoma pankreasa. Poslednje predavanje bilo je posvećeno značaju perkutane biopsije u dijagnostici ovih tumora.

Nakon prvog dana organizovano je druženje za učesnike kongresa koje je proteklo u prijatnoj atmosferi lokalnog restorana u Kragujevcu.

Drugog dana Koncenzus konferencije zasedale  su radne grupe koje su, sagledavajući inostrana iskustva i domaće rezultate u dosadašnjem lečenju, donele preporuke za dalje lečenje karcinoma pankreasa po pojedinačnim oblastima.