Lečenje pacijenta sa karcinomom pankreasa je značajno napredovalo poslednjih nekoliko godina. Multidisciplinarni pristup, koji uključuje specijaliste hirurgije, gastroenterologije, radiologije, onkologije i anesteziologije je od najvećeg značaja za adekvatnu dijagnozu, procenu stadijuma bolesti i određivanje plana lečenja ovih bolesnika. U momentu postavljanja dijagnoze, bolest je najčešće u uznapredovalom stadijumu, tako da hirurško lečenje često nije moguće. Nakon preciznog određivanja stadijuma bolesti, ovi bolesnici su kandidati za sistemsku terapiju. Primena novih hemioterapijski protokola je dovela do poboljšanja u preživljavanju.

Kod  bolesnika sa resektabilnim pankreasnim tumorima, hirurgija ima ključno mesto, a napredak hirurških tehnika omogućava otklanjanje tumora uz značajno smanjen morbiditet i mortalitet. Hirurško lečenje je takođe moguće kod određenog broja bolesnika sa granično resektabilnim tumorima nakon primene neoadjuvantne terapije. Savremene i unapređene hirurške tehnike omogućavaju radikalno lečenje karcinoma pankreasa koji su zahvatili lokalne krvne sudove i okolne organe. Nastavak lečenja adjuvatnom hemioterapijom,  započet u periodu od 3 meseca, nakon adekvatno urađene radikalne hirurške intervencije, značajno je unapredio preživljavanje kod ovih bolesnika.

Na šumadijskoj konsenzus konferenciji o lečenju karcinoma pankreasa, grupa eksperata iz ove oblasti će predstaviti najnovija dostignuća na ovom polju. Nakon toga će biti predstavljeni i na multidisciplinarnom skupu diskutovani zaključci radnih grupa iz oblasti onkologije, gastoenterologije, hirugije i radiologije. Cilj ove konsenzus konferencije je da se usvoje stavovi koji će predstavljati osnovu za izradu vodiča za lečenje karcinoma pankreasa.

PROGRAM KURSA

Petak, 12. maj 2017.

 1. 11:00 -11:15 Značaj gastroenetološke dijagnostike u lečenju karcinoma pankreasa – Prof. Nenad Perišić
 2. 11:15-11:30 Značaj interventnih endoskopskih procedura u lečenju karcinoma pankreasa Dr Aleksandar Knežević
 3. 11:30-11:45 Kada primeniti perkutanu bilijalrnu drenažu kod karcinoma pankreasa – Dr Aleksandar Filipović
 4. 11:45-12:00 Uloga radiologa u proceni operabilnosti karcinoma pankreasa- Doc Aleksandra Djurić

KAFE PAUZA  12:00-12:15

 1. 12:15-12:30 Obim hirurške resekcije i limfadenektomije kod resekcija kancera pankreasa – Prof. Pavle Milošević
 2. 12:30-12:45 Mesto i uloga hirurgije kod metastatskih neuroendokrinih carcinoma – Prof. Srbislav Knežević
 3. 12:45-13:00 Granično operabilni i lokalno uznapredovali tumori pankreasa- vidjenje rentgenologa – Ass Jelena Kovač
 4. 13:00-13:15 Granično operabilni i lokalno uznapredovali tumori pankreasa- vidjenje hirurga – Prof.Dejan Radenković

PAUZA RUČAK 13:15-14:15

 1. 14:15-14:30 Uloga neoadjuvantne i adjuvantne hemioterapije kod neuroendokrinih tumora pankreasa – Prof. Svetozar Damjanović
 2. 14:30-14:45 Hemioterapija kod metastatskih tumora pankreasa – Dr Nenad Mijalković
 3. 14:45-15:00 Hemioterapija kod recediva nakon resekcija pankreasa – Dr Bogdan Bogdanović

KAFE PAUZA 15:00-15:15

 1. 15:15-15:30 Neodjuvanta hemioterapija treapija kod lokalno uznapredovalih tumora pankresa – Prim Davorin Radosavljević 
 2. 15:30-15:45 Adjuvantna terapija kod reseciranih tumora pankreasa (R0 i R1 resekcija) – Doc Nebojša Manojlović
 3. 15:45-16:00 Mesto zračne terapije u lečenju karcinoma pankreasa – Ass Suzana Stojanović-Rundić
 4. 16:00-16:15 Značaj perkutane boipsije u dijanostici karcinoma pankreasa Prof. Djordjije Šaranović      

Subota, 13. maj 2017.

9.00-11.00 Izveštaji radnih grupa i donošenje konsenzus dokumenta

12.15 -13.15 Poseta manastiru Voljavča

14: 00 Koktel i degustacija vina u vinariji Aleksandrović u Vinči kod Topole  (17 km – 20 min od manastira Voljavča)